TEXT 1
suta uvaca
evam krsna-sakhah krsno
bhratra rajna vikalpitah
nana-sankaspadam rupam
krsna-vislesa-karsitah
SYNONYMS
sutah uvacaSuta Gosvami said; evam—thus; krsna-sakhah—the celebrated friend of Krsna; krsnahArjuna; bhratra—by his elder brother; rajna—King Yudhisthira; vikalpitah—speculated; nana—various; sanka-aspadam—based on many doubts; rupam—forms; krsna—Lord Sri Krsna; vislesa—feelings of separation; karsitah—became greatly bereaved.