TEXT 186
prabhu kahe,--vipra kanhe kara upavasa
kene eta duhkha, kene karaha hutasa
SYNONYMS
prabhu kahe—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu said; vipra—My dear brahmana; kanhe—why; kara upavasa—you are fasting; kene—why; eta—so much; duhkha—unhappiness; kene—why; karaha hutasa—you express so much worry.
TRANSLATION
While the brahmana was fasting, Sri Caitanya Mahaprabhu asked him, "Why are you fasting? Why are you so unhappy? Why are you so worried?"

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/9/186

Previous: Madhya 9.185     Next: Madhya 9.187

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada