TEXT 171
prabhu kahe,--tumi punah aisa nilacale
ami setubandha haite asiba alpa-kale
SYNONYMS
prabhu kahe—the Lord said; tumi—you; punah—again; aisa—come; nilacale—to Jagannatha Puri; ami—I; setubandha haite—from Ramesvara; asiba—shall return; alpa-kale—very soon.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu then told him, "Please return to Jagannatha Puri, for I will return there very soon from Ramesvara [Setubandha].

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/9/171

Previous: Madhya 9.170     Next: Madhya 9.172

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada