TEXT 51
'nyaya' kahe,-'paramanu haite visva haya'
'mayavadi' nirvisesa-brahme 'hetu' kaya
SYNONYMS
nyaya kahethe philosophers following logic say; paramanuthe atom; haitefrom; visva hayathe cosmic manifestation has come; mayavadithe Mayavadi philosophers, impersonalists; nirvisesa-brahmein the impersonal Brahman effulgence; hetuthe cause; kayasay.
TRANSLATION
"The followers of nyaya, the philosophy of logic, maintain that the atom is the cause of the cosmic manifestation, and the Mayavadi philosophers maintain that the impersonal Brahman effulgence is the cause of the cosmic manifestation.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/25/51

Previous: Madhya 25.50     Next: Madhya 25.52

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada