TEXT 51
'nyaya' kahe,-'paramanu haite visva haya'
'mayavadi' nirvisesa-brahme 'hetu' kaya
SYNONYMS
nyaya kahe—the philosophers following logic say; paramanu—the atom; haite—from; visva haya—the cosmic manifestation has come; mayavadi—the Mayavadi philosophers, impersonalists; nirvisesa-brahme—in the impersonal Brahman effulgence; hetu—the cause; kaya—say.
TRANSLATION
"The followers of nyaya, the philosophy of logic, maintain that the atom is the cause of the cosmic manifestation, and the Mayavadi philosophers maintain that the impersonal Brahman effulgence is the cause of the cosmic manifestation.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/25/51

Previous: Madhya 25.50     Next: Madhya 25.52

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada