TEXT 72
madhyahna kariya prabhu gela bhiksa karibare
sanatane lana gela tapana-misrera ghare
SYNONYMS
madhyahna kariya—finishing bathing at noon; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; gela—went; bhiksa karibare—to accept lunch; sanataneSanatana Gosvami; lana—taking; gela—went; tapana-misrera ghare—to the house of Tapana Misra.
TRANSLATION
After bathing at noon, Sri Caitanya Mahaprabhu went to the house of Tapana Misra for lunch. He took Sanatana Gosvami with Him.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/72

Previous: Madhya 20.71     Next: Madhya 20.73

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada