TEXT 103
pratah-kale bhavya-loka prabhu-sthane aila
'krsna dekhi' aila?'--prabhu tanhare puchila
SYNONYMS
pratah-kalethe next morning; bhavya-lokarespectable gentlemen; prabhu-sthaneat the place of Sri Caitanya Mahaprabhu; ailacame; krsna dekhi'-seeing Lord Krsna; ailahave you come; prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; tanhare puchilainquired from them.
TRANSLATION
The next morning some respectable gentlemen came to see Sri Caitanya Mahaprabhu, and the Lord asked them, "Have you seen Krsna?"

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/18/103

Previous: Madhya 18.102     Next: Madhya 18.104

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada