TEXTS 162-163
prabhura sei adabhuta caritra dekhiya
hindu-cara kahe sei yavana-pasa giya
'eka sannyasi aila jagannatha ha-ite
aneka siddha-purusa haya tanhara sahite
SYNONYMS
prabhura—of Sri Caitanya Mahaprabhu; sei—that; adabhuta caritra—wonderful characteristics; dekhiya—seeing; hindu-cara—the Hindu spy; kahe—says; sei—that; yavana-pasa giya—going to the Mohammedan king; eka sannyasi—one mendicant; aila—has come; jagannatha ha-ite—from Jagannatha Puri; aneka—many; siddha-purusa—liberated persons; haya—are; tanhara sahite—with Him.
TRANSLATION
The Mohammedan spy saw the wonderful characteristics of Sri Caitanya Mahaprabhu, and when he returned to the Mohammedan governor, he told him, "A mendicant has come from Jagannatha Puri with many liberated persons.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/16/162-163

Previous: Madhya 16.161     Next: Madhya 16.164

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada