TEXT 177
preme nace, gaya, loka, kare kolahala
prabhura nrtya dekhi' sabe anande vihvala
SYNONYMS
preme—in ecstatic love; nace—dance; gaya—chant; loka—people in general; kare—make; kolahala—a great noise; prabhura—of Sri Caitanya Mahaprabhu; nrtya—dancing; dekhi'-seeing; sabe—everyone; anande—in transcendental bliss; vihvala—overwhelmed.
TRANSLATION
Everyone danced and chanted in ecstatic love, and a great noise resounded. Everyone was overwhelmed with transcendental bliss just to see the dancing of Sri Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/13/177

Previous: Madhya 13.176     Next: Madhya 13.178

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada