TEXT 145
aste-vyaste acarya tanre kaila kole
svasa-rahita dekhi' acarya haila vikale
SYNONYMS
aste-vyastewith great haste; acaryaAdvaita Acarya; tanrehim; kailatook; koleon His lap; svasa-rahitawithout breathing; dekhi'seeing; acaryaAdvaita Acarya; hailabecame; vikaleagitated.
TRANSLATION
When Sri Gopala fainted, Advaita Acarya hastily took him upon His lap. Seeing that he was not breathing, He became very much agitated.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/12/145

Previous: Madhya 12.144     Next: Madhya 12.146

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada