TEXT 107
age tanre mili' sabe tanre sange lana
tanra sange jagannatha dekhibena giya
SYNONYMS
age—first; tanre—Sri Caitanya Mahaprabhu; mili'—meeting; sabe—all the devotees; tanre—Him; sange—with them; lana—taking; tanra sange—with Him; jagannatha—Lord Jagannatha; dekhibena—they will see; giya—going.
TRANSLATION
"First the devotees will meet Sri Caitanya Mahaprabhu and then take Him with them to the temple to see Lord Jagannatha."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/11/107

Previous: Madhya 11.106     Next: Madhya 11.108

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada