TEXT 147
dura haite danda-paranama kare sanatana
prabhu bolaya bara bara karite alingana
SYNONYMS
dura haite—from a distant place; danda-paranama—offering obeisances and dandavats; kare—did; sanatanaSanatana Gosvami; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; bolaya—calls; bara bara—again and again; karite alingana—to embrace.
TRANSLATION
Sanatana Gosvami offered his obeisances and dandavats from a distant place, but Sri Caitanya Mahaprabhu called him again and again to embrace him.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/4/147

Previous: Antya 4.146     Next: Antya 4.148

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada