TEXT 108
keha kare vijana, keha pada-samvahana,
keha karaya tambula bhaksana
radha-krsna nidra gela, sakhi-gana sayana kaila,
dekhi' amara sukhi haila mana
SYNONYMS
keha—someone; kare—does; vijana—fanning; keha—someone; pada-samvahana—massaging of the feet; keha—someone; karaya—made them do; tambula bhaksana—eating a preparation of betel leaves; radha-krsnaRadha and Krsna; nidra gela—went to sleep; sakhi-gana—all the gopis; sayana kaila—lay down; dekhi'-seeing; amara—My; sukhi—happy; haila—became; mana—mind.
TRANSLATION
"Some of the gopis fanned Radha and Krsna, others massaged Their feet, and some fed Them betel leaves to chew. When Radha and Krsna fell asleep, all the other gopis also lay down. When I saw this, My mind was very happy.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/18/108

Previous: Antya 18.107     Next: Antya 18.109

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada