TEXT 45
cintā-kānthā uḍhi gāya, dhūli-vibhūti-malina-kāya,
'hāhā kṛṣṇa' pralāpa-uttara
udvega dvādaśa hāte, lobhera jhulani māthe,
bhikṣābhāve kṣīṇa kalevara
SYNONYMS
cintā—of anxiety; kānthā—the torn quilt; uḍhi—covering; gāya—on the body; dhūli—dust; vibhūti—ashes; malina-kāya—dirty body; hāhā—alas; kṛṣṇaKṛṣṇa; pralāpa-uttara—crazy replies; udvega—distress; dvādaśa—twelve (bangles); hāte—on the wrist; lobhera—of greed; jhulani—turban; māthe—on the head; bhikṣā-abhāve—in the absence of alms; kṣīṇa—skinny; kalevara—body.
TRANSLATION
"The yogī of My mind wears the torn quilt of anxiety on his dirty body, which is covered with dust and ashes. His only words are,'Alas! Kṛṣṇa!' He wears twelve bangles of distress on his wrist and a turban of greed on his head. Because he has not eaten anything, he is very thin.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/14/45

Previous: Antya 14.44     Next: Antya 14.46

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada