TEXT 147
raya kahe,--"kaha dekhi bhavera svabhava?"
rupa kahe,--"aiche haya krsna-visayaka 'bhava"
SYNONYMS
raya kaheRamananda Raya says; kaha—kindly recite; dekhi—so that I may see; bhavera svabhava—the characteristic of emotional love; rupa kaheRupa Gosvami replies; aiche—such; haya—is; krsna-visayaka—concerning Krsna; bhava—emotional love.
TRANSLATION
Ramananda Raya inquired, "What are the characteristics of emotional love?" Rupa Gosvami replied, "This is the nature of emotional love for Krsna.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/1/147

Previous: Antya 1.146     Next: Antya 1.148

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada