TEXT 89
tanra avatara eka sri-sankarsana
bhakta bali' abhimana kare sarva-ksana
SYNONYMS
tanra avatara—His incarnation; eka—one; sri-sankarsana—Lord Sankarsana; bhakta bali'-as a devotee; abhimana—conception; kare—does; sarva-ksana—always.
TRANSLATION
Lord Sankarsana, who is one of His incarnations, always considers Himself a devotee.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/6/89

Previous: Adi 6.88     Next: Adi 6.90

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada