TEXT 118
jaya jaya jaya sri-advaita acarya
jaya jaya sri-caitanya, nityananda arya
SYNONYMS
jaya jaya—all glories; jaya—all glories; sri-advaita acarya—to Sri Advaita Acarya; jaya jaya—all glories; sri-caitanya—to Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; nityananda—Lord Nityananda; arya—the superior.
TRANSLATION
All glories, all glories to Sri Advaita Acarya! All glories to Lord Caitanya Mahaprabhu and the superior Lord Nityananda!

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/6/118

Previous: Adi 6.117     Next: Adi 6.119

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada