TEXT 57
maya-sakti rahe karanabdhira bahire
karana-samudra maya parasite nare
SYNONYMS
maya-saktimaterial energy; raheremains; karana-abdhirato the Causal Ocean; bahireexternal; karana-samudrathe Causal Ocean; mayamaterial energy; parasite narecannot touch.
TRANSLATION
Maya-sakti resides outside the Causal Ocean. Maya cannot touch its waters.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/5/57

Previous: Adi 5.56     Next: Adi 5.58

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada