TEXT 57
maya-sakti rahe karanabdhira bahire
karana-samudra maya parasite nare
SYNONYMS
maya-sakti—material energy; rahe—remains; karana-abdhira—to the Causal Ocean; bahire—external; karana-samudra—the Causal Ocean; maya—material energy; parasite nare—cannot touch.
TRANSLATION
Maya-sakti resides outside the Causal Ocean. Maya cannot touch its waters.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/5/57

Previous: Adi 5.56     Next: Adi 5.58

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada