TEXT 140
yadyapi nirmala radhara sat-prema-darpana
tathapi svacchata tara badhe ksane ksana
SYNONYMS
yadyapi—although; nirmala—pure; radhara—of Srimati Radharani; sat-prema—of real love; darpana—the mirror; tathapi—still; svacchata—transparency; tara—of that; badhe—increases; ksane ksana—every moment.
TRANSLATION
"Although Radha's love is pure like a mirror, its purity increases at every moment.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/4/140

Previous: Adi 4.139     Next: Adi 4.141

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada