TEXT 130
yaha haite sunirmala dvitiya nahi ara
tathapi sarvada vamya-vakra-vyavahara
SYNONYMS
yaha haite—than which; su-nirmala—very pure; dvitiya—second; nahi—there is not; ara—another; tathapi—still; sarvada—always; vamya—perverse; vakra—crooked; vyavahara—behavior.
TRANSLATION
"Nothing is purer than Her love. But its behavior is always perverse and crooked."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/4/130

Previous: Adi 4.129     Next: Adi 4.131

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada