TEXT 101
sastha slokera artha karite prakasa
prathame kahiye sei slokera abhasa
SYNONYMS
sastha—sixth; slokera—of the verse; artha—meaning; karite—to do; prakasa—manifestation; prathame—first; kahiye—I shall speak; sei—that; slokera—of the verse; abhasa—hint.
TRANSLATION
To explain the sixth verse, I shall first give a hint of its meaning.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/4/101

Previous: Adi 4.99-100     Next: Adi 4.102

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada