TEXT 236
tabe 'bala' 'bala' prabhu bale vara-vara
punah punah kahe srivasa kariya vistara
SYNONYMS
tabe—thereafter; bala bala—go on speaking, go on speaking; prabhu—the Lord; bale—says; vara-vara—again, again; punah punah—again, again; kahe—speaks; srivasa—Srivasa Thakura; kariya—making; vistara—expansion.
TRANSLATION
Thereafter the Lord again and again asked him, "Speak on! Speak on!" Thus Srivasa again and again described the pastimes of Vrndavana, vividly expanding them.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/17/236

Previous: Adi 17.235     Next: Adi 17.237

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada