TEXT 224
kirtana karite prabhu karila gamana
sange cali' aise kaji ullasita mana
SYNONYMS
kirtana—chanting; karite—to perform; prabhu—the Lord; karila—made; gamana—departure; sange—accompanying Him; cali'-walking; aise—comes; kaji—the Kazi; ullasita—jubilant; mana—mind.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu went back to perform kirtana, and the Kazi, his mind jubilant, went with Him.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/17/224

Previous: Adi 17.223     Next: Adi 17.225

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada