TEXT 11
ye yatha mam prapadyante
tams tathaiva bhajamy aham
mama vartmanuvartante
manusyah partha sarvasah
SYNONYMS
yeall of them; yathaas; mamunto Me; prapadyantesurrender; tanunto them; tathaso; evacertainly; bhajamido I reward; ahamI; mamaMy; vartmapath; anuvartantedo follow; manusyahall men; parthaO son of Prtha; sarvasahin all respects.