TEXT 41
tato dasarathas tasmat
putra aidavidis tatah
raja visvasaho yasya
khatvangas cakravarty abhut
SYNONYMS
tatah—from Balika; dasarathah—a son named Dasaratha; tasmat—from him; putrah—a son; aidavidih—named Aidavidi; tatah—from him; raja visvasahah—the famous King Visvasaha was born; yasya—of whom; khatvangah—the king named Khatvanga; cakravarti—emperor; abhut—became.
TRANSLATION
From Balika came a son named Dasaratha, from Dasaratha came a son named Aidavidi, and from Aidavidi came King Visvasaha. The son of King Visvasaha was the famous Maharaja Khatvanga.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/9/41

Previous: SB 9.9.40     Next: SB 9.9.42

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada