TEXT 22
yah priyartham utankasya
dhundhu-namasuram bali
sutanam eka-vimsatya
sahasrair ahanad vrtah
SYNONYMS
yah—he who; priya-artham—for the satisfaction; utankasya—of the great sage Utanka; dhundhu-nama—of the name Dhundhu; asuram—a demon; bali—very powerful (Kuvalayasva); sutanam—of sons; eka-vimsatya—by twenty-one; sahasraih—thousands; ahanat—killed; vrtah—surrounded.
TRANSLATION
To satisfy the sage Utanka, the greatly powerful Kuvalayasva killed a demon named Dhundhu. He did this with the assistance of his twenty-one thousand sons.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/6/22

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada