TEXT 1
sri-suka uvaca
virupah ketuman chambhur
ambarisa-sutas trayah
virupat prsadasvo ’bhut
tat-putras tu rathitarah
SYNONYMS
sri-sukah uvaca—Sri Sukadeva Gosvami said; virupah—by the name Virupa; ketuman—by the name Ketuman; sambhuh—by the name Sambhu; ambarisa—of Ambarisa Maharaja; sutah trayah—the three sons; virupat—from Virupa; prsadasvah—of the name Prsadasva; abhut—there was; tat-putrah—his son; tu—and; rathitarah—of the name Rathitara.
TRANSLATION
Sukadeva Gosvami said: O Maharaja Pariksit, Ambarisa had three sons, named Virupa, Ketuman and Sambhu. From Virupa came a son named Prsadasva, and from Prsadasva came a son named Rathitara.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/6/1

Previous: SB 9.6 Summary     Next: SB 9.6.2

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada