TEXT 40
sisupalah sutas tasyah
kathitas tasya sambhavah
devabhagasya kamsayam
citraketu-brhadbalau
SYNONYMS
sisupalahSisupala; sutahthe son; tasyahof her (Srutasrava); kathitahalready described (in the Seventh Canto); tasyahis; sambhavahbirth; devabhagasyafrom Devabhaga, a brother of Vasudevas; kamsayamin the womb of Kamsa, his wife; citraketuCitraketu; brhadbalauand Brhadbala.
TRANSLATION
The son of Srutasrava was Sisupala, whose birth has already been described [in the Seventh Canto of Srimad-Bhagavatam]. Vasudevas brother named Devabhaga had two sons born of his wife, Kamsa. These two sons were Citraketu and Brhadbala.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/24/40

Previous: SB 9.24.39     Next: SB 9.24.41

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada