TEXT 40
sisupalah sutas tasyah
kathitas tasya sambhavah
devabhagasya kamsayam
citraketu-brhadbalau
SYNONYMS
sisupalah—Sisupala; sutah—the son; tasyah—of her (Srutasrava); kathitah—already described (in the Seventh Canto); tasya—his; sambhavah—birth; devabhagasya—from Devabhaga, a brother of Vasudeva’s; kamsayam—in the womb of Kamsa, his wife; citraketuCitraketu; brhadbalau—and Brhadbala.
TRANSLATION
The son of Srutasrava was Sisupala, whose birth has already been described [in the Seventh Canto of Srimad-Bhagavatam]. Vasudeva’s brother named Devabhaga had two sons born of his wife, Kamsa. These two sons were Citraketu and Brhadbala.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/24/40

Previous: SB 9.24.39     Next: SB 9.24.41

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada