TEXTS 21–23
tasyahukas cahuki ca
kanya caivahukatmajau
devakas cograsenas ca
catvaro devakatmajah
devavan upadevas ca
sudevo devavardhanah
tesam svasarah saptasan
dhrtadevadayo nrpa
santidevopadeva ca
srideva devaraksita
sahadeva devaki ca
vasudeva uvaha tah
SYNONYMS
tasya—from him (Punarvasu); ahukah—Ahuka; ca—and; ahuki—Ahuki; ca—also; kanya—a daughter; ca—also; eva—indeed; ahuka—of Ahuka; atmajau—two sons; devakahDevaka; ca—and; ugrasenahUgrasena; ca—also; catvarah—four; devaka-atmajah—sons of Devaka; devavanDevavan; upadevahUpadeva; ca—and; sudevah—Sudeva; devavardhanah—Devavardhana; tesam—of all of them; svasarah—sisters; sapta—seven; asan—existed; dhrtadeva-adayah—headed by Dhrtadeva; nrpa—O King (Maharaja Pariksit); santideva—Santideva; upadevaUpadeva; ca—also; srideva—Srideva; devaraksitaDevaraksita; sahadevaSahadeva; devakiDevaki; ca—and; vasudevah—Sri Vasudeva, the father of Krsna; uvaha—married; tah—them.
TRANSLATION
Punarvasu had a son and a daughter, named Ahuka and Ahuki respectively, and Ahuka had two sons, named Devaka and Ugrasena. Devaka had four sons, named Devavan, Upadeva, Sudeva and Devavardhana, and he also had seven daughters, named Santideva, Upadeva, Srideva, Devaraksita, Sahadeva, Devaki and Dhrtadeva. Dhrtadeva was the eldest. Vasudeva, the father of Krsna, married all these sisters.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/24/21-23

Previous: SB 9.24.20     Next: SB 9.24.24

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada