TEXTS 34
sibir varah krmir daksas
catvarosinaratmajah
vrsadarbhah sudhiras ca
madrah kekaya atmavan
sibes catvara evasams
titiksos ca rusadrathah
tato homo tha sutapa
balih sutapaso bhavat
SYNONYMS
sibihSibi; varahVara; krmihKrmi; daksahDaksa; catvarahfour; usinara-atmajahthe sons of Usinara; vrsadarbhahVrsadarbha; sudhirah caas well as Sudhira; madrahMadra; kekayahKekaya; atmavanself-realized; sibehof Sibi; catvarahfour; evaindeed; asanthere were; titiksohof Titiksu; caalso; rusadrathaha son named Rusadratha; tatahfrom him (Rusadratha); homahHoma; athafrom him (Homa); sutapahSutapa; balihBali; sutapasahof Sutapa; abhavatthere was.
TRANSLATION
The four sons of Usinara were Sibi, Vara, Krmi and Daksa, and from Sibi again came four sons, named Vrsadarbha, Sudhira, Madra and atma-tattva-vit Kekaya. The son of Titiksu was Rusadratha. From Rusadratha came Homa; from Homa, Sutapa; and from Sutapa, Bali.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/23/3-4

Previous: SB 9.23.2     Next: SB 9.23.5

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada