TEXT 25
na nūnaṁ kārtavīryasya
gatiṁ yāsyanti pārthivāḥ
yajña-dāna-tapo-yogaiḥ
śruta-vīrya-dayādibhiḥ
SYNONYMS
na—not; nūnam—indeed; kārtavīryasya—of Emperor Kārtavīrya; gatim—the activities; yāsyanti—could understand or achieve; pārthivāḥ—everyone on the earth; yajña—sacrifices; dāna—charity; tapaḥ—austerities; yogaiḥ—mystic powers; śruta—education; vīrya—strength; dayā—mercy; ādibhiḥ—by all these qualities.
TRANSLATION
No other king in this world could equal Kārtavīryārjuna in sacrifices, charity, austerity, mystic power, education, strength or mercy.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/23/25

Previous: SB 9.23.24     Next: SB 9.23.26

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada