TEXT 7
brhadrathat kusagro ’bhud
rsabhas tasya tat-sutah
jajne satyahito ’patyam
puspavams tat-suto jahuh
SYNONYMS
brhadrathat—from Brhadratha; kusagrah—Kusagra; abhut—a son was born; rsabhah—Rsabha; tasya—of him (Kusagra); tat-sutah—his (Rsabha’s) son; jajne—was born; satyahitah—Satyahita; apatyam—offspring; puspavanPuspavan; tat-sutah—his (Puspavan’s) son; jahuh—Jahu.
TRANSLATION
From Brhadratha, Kusagra was born; from Kusagra, Rsabha; and from Rsabha, Satyahita. The son of Satyahita was Puspavan, and the son of Puspavan was Jahu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/7

Previous: SB 9.22.6     Next: SB 9.22.8

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada