TEXTS 45
yo jamidha-suto hy anya
rksah samvaranas tatah
tapatyam surya-kanyayam
kuruksetra-patih kuruh
pariksih sudhanur jahnur
nisadhas ca kuroh sutah
suhotro bhut sudhanusas
cyavano tha tatah krti
SYNONYMS
yah—who; ajamidha-sutah—was a son born from Ajamidha; hi—indeed; anyah—another; rksah—Rksa; samvaranahSamvarana; tatah—from him (Rksa); tapatyamTapati; surya-kanyayam—in the womb of the daughter of the sun-god; kuruksetra-patih—the King of Kuruksetra; kuruhKuru was born; pariksih sudhanuh jahnuh nisadhah ca—Pariksi, Sudhanu, Jahnu and Nisadha; kuroh—of Kuru; sutah—the sons; suhotrah—Suhotra; abhut—was born; sudhanusah—from Sudhanu; cyavanahCyavana; atha—from Suhotra; tatah—from him (Cyavana); krti—a son named Krti.
TRANSLATION
Another son of Ajamidha was known as Rksa. From Rksa came a son named Samvarana, and from Samvarana through the womb of his wife, Tapati, the daughter of the sun-god, came Kuru, the King of Kuruksetra. Kuru had four sons—Pariksi, Sudhanu, Jahnu and Nisadha. From Sudhanu, Suhotra was born, and from Suhotra, Cyavana. From Cyavana, Krti was born.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/4-5

Previous: SB 9.22.3     Next: SB 9.22.6

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada