TEXT 2
tasya putra-satam tesam
yaviyan prsatah sutah
sa tasmad drupado jajne
sarva-sampat-samanvitah
SYNONYMS
tasyaof him (Somaka); putra-satamone hundred sons; tesamof all of them; yaviyanthe youngest; prsatahPrsata; sutahthe son; sahhe; tasmatfrom him (Prsata); drupadahDrupada; jajnewas born; sarva-sampatwith all opulences; samanvitahdecorated.
TRANSLATION
Somaka had one hundred sons, of whom the youngest was Prsata. From Prsata was born King Drupada, who was opulent in all supremacy.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/2

Previous: SB 9.22.1     Next: SB 9.22.3

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada