TEXT 2
tasya putra-satam tesam
yaviyan prsatah sutah
sa tasmad drupado jajne
sarva-sampat-samanvitah
SYNONYMS
tasya—of him (Somaka); putra-satam—one hundred sons; tesam—of all of them; yaviyan—the youngest; prsatah—Prsata; sutah—the son; sah—he; tasmat—from him (Prsata); drupadahDrupada; jajne—was born; sarva-sampat—with all opulences; samanvitah—decorated.
TRANSLATION
Somaka had one hundred sons, of whom the youngest was Prsata. From Prsata was born King Drupada, who was opulent in all supremacy.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/2

Previous: SB 9.22.1     Next: SB 9.22.3

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada