TEXTS 31–33
santeh susantis tat-putrah
purujo ’rkas tato ’bhavat
bharmyasvas tanayas tasya
pancasan mudgaladayah
yavinaro brhadvisvah
kampillah sanjayah sutah
bharmyasvah praha putra me
pancanam raksanaya hi
visayanam alam ime
iti pancala-samjnitah
mudgalad brahma-nirvrttam
gotram maudgalya-samjnitam
SYNONYMS
santeh—of Santi; susantih—Susanti; tat-putrah—his son; purujah—Puruja; arkahArka; tatah—from him; abhavat—generated; bharmyasvah—Bharmyasva; tanayah—son; tasya—of him; panca—five sons; asan—were; mudgala-adayah—headed by Mudgala; yavinarah—Yavinara; brhadvisvah—Brhadvisva; kampillah—Kampilla; sanjayahSanjaya; sutah—sons; bharmyasvah—Bharmyasva; praha—said; putrah—sons; me—my; pancanam—of five; raksanaya—for protection; hi—indeed; visayanam—of different states; alam—competent; ime—all of them; iti—thus; pancalaPancala; samjnitah—designated; mudgalat—from Mudgala; brahma-nirvrttam—consisting of brahmanas; gotram—a dynasty; maudgalyaMaudgalya; samjnitam—so designated.
TRANSLATION
The son of Santi was Susanti, the son of Susanti was Puruja, and the son of Puruja was Arka. From Arka came Bharmyasva, and from Bharmyasva came five sons—Mudgala, Yavinara, Brhadvisva, Kampilla and Sanjaya. Bharmyasva prayed to his sons, “O my sons, please take charge of my five states, for you are quite competent to do so.” Thus his five sons were known as the Pancalas. From Mudgala came a dynasty of brahmanas known as Maudgalya.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/21/31-33

Previous: SB 9.21.30     Next: SB 9.21.34

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada