TEXTS 28–29
suparsvat sumatis tasya
putrah sannatimams tatah
krti hiranyanabhad yo
yogam prapya jagau sma sat
samhitah pracyasamnam vai
nipo hy udgrayudhas tatah
tasya ksemyah suviro ’tha
suvirasya ripunjayah
SYNONYMS
suparsvat—from Suparsva; sumatih—a son named Sumati; tasya putrah—his son (Sumati’s son); sannatimanSannatiman; tatah—from him; krti—a son named Krti; hiranyanabhat—from Lord Brahma; yah—he who; yogam—mystic power; prapya—getting; jagau—taught; sma—in the past; sat—six; samhitah—descriptions; pracyasamnam—of the Pracyasama verses of the Sama Veda; vai—indeed; nipahNipa; hi—indeed; udgrayudhah—Udgrayudha; tatah—from him; tasya—his; ksemyah—Ksemya; suvirah—Suvira; atha—thereafter; suvirasya—of Suvira; ripunjayah—a son named Ripunjaya.
TRANSLATION
From Suparsva came a son named Sumati, from Sumati came Sannatiman, and from Sannatiman came Krti, who achieved mystic power from Brahma and taught six samhitas of the Pracyasama verses of the Sama Veda. The son of Krti was Nipa; the son of Nipa, Udgrayudha; the son of Udgrayudha, Ksemya; the son of Ksemya, Suvira; and the son of Suvira, Ripunjaya.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/21/28-29

Previous: SB 9.21.27     Next: SB 9.21.30

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada