TEXT 34
hemacandrah sutas tasya
dhumraksas tasya catmajah
tat-putrat samyamad asit
krsasvah saha-devajah
SYNONYMS
hemacandrah—was named Hemacandra; sutah—the son; tasya—of him (Visala); dhumraksah—was named Dhumraksa; tasya—of him (Hemacandra); ca—also; atmajah—the son; tat-putrat—from the son of him (Dhumraksa); samyamat—from he who was named Samyama; asit—there was; krsasvah—Krsasva; saha—along with; devajah—Devaja.
TRANSLATION
The son of Visala was known as Hemacandra, his son was Dhumraksa, and his son was Samyama, whose sons were Devaja and Krsasva.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/2/34

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada