TEXT 19
citraseno narisyantad
rksas tasya suto bhavat
tasya midhvams tatah purna
indrasenas tu tat-sutah
SYNONYMS
citrasenah—one named Citrasena; narisyantat—from Narisyanta, another son of Manu; rksah—Rksa; tasya—of Citrasena; sutah—the son; abhavat—became; tasya—of him (Rksa); midhvanMidhvan; tatah—from him (Midhvan); purnahPurna; indrasenahIndrasena; tu—but; tat-sutah—the son of him (Purna).
TRANSLATION
From Narisyanta came a son named Citrasena and from him a son named Rksa. From Rksa came Midhvan, from Midhvan came Purna, and from Purna came Indrasena.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/2/19

Previous: SB 9.2.18     Next: SB 9.2.20

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada