TEXT 8
alarkat santatis tasmat
sunitho ’tha niketanah
dharmaketuh sutas tasmat
satyaketur ajayata
SYNONYMS
alarkat—from Alarka; santatih—a son known as Santati; tasmat—from him; sunithahSunitha; atha—from him; niketanah—a son named Niketana; dharmaketuh—Dharmaketu; sutah—a son; tasmat—and from Dharmaketu; satyaketuh—Satyaketu; ajayata—was born.
TRANSLATION
From Alarka came a son named Santati, and his son was Sunitha. The son of Sunitha was Niketana, the son of Niketana was Dharmaketu, and the son of Dharmaketu was Satyaketu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/17/8

Previous: SB 9.17.7     Next: SB 9.17.9

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada