TEXT 5
tat-putrah ketuman asya
jajne bhimarathas tatah
divodaso dyumams tasmat
pratardana iti smrtah
SYNONYMS
tat-putrahhis son (the son of Dhanvantari); ketumanKetuman; asyahis; jajnetook birth; bhimarathaha son named Bhimaratha; tatahfrom him; divodasaha son named Divodasa; dyumanDyuman; tasmatfrom him; pratardanahPratardana; itithus; smrtahknown.
TRANSLATION
The son of Dhanvantari was Ketuman, and his son was Bhimaratha. The son of Bhimaratha was Divodasa, and the son of Divodasa was Dyuman, also known as Pratardana.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/17/5

Previous: SB 9.17.4     Next: SB 9.17.6

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada