TEXTS 2–3
srutayor vasuman putrah
satyayos ca srutanjayah
rayasya suta ekas ca
jayasya tanayo ’mitah
bhimas tu vijayasyatha
kancano hotrakas tatah
tasya jahnuh suto gangam
gandusi-krtya yo ’pibat
SYNONYMS
srutayoh—of Srutayu; vasumanVasuman; putrah—a son; satyayoh—of Satyayu; ca—also; srutanjayah—a son named Srutanjaya; rayasya—of Raya; sutah—a son; ekah—by the name Eka; ca—and; jayasya—of Jaya; tanayah—the son; amitah—by the name Amita; bhimah—by the name Bhima; tu—indeed; vijayasya—of Vijaya; atha—thereafter; kancanahKancana, the son of Bhima; hotrakahHotraka, the son of Kancana; tatah—then; tasya—of Hotraka; jahnuh—by the name Jahnu; sutah—a son; gangam—all the water of the Ganges; gandusi-krtya—by one sip; yah—he who (Jahnu); apibat—drank.
TRANSLATION
The son of Srutayu was Vasuman; the son of Satyayu, Srutanjaya; the son of Raya, Eka; the son of Jaya, Amita; and the son of Vijaya, Bhima. The son of Bhima was Kancana; the son of Kancana was Hotraka; and the son of Hotraka was Jahnu, who drank all the water of the Ganges in one sip.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/15/2-3

Previous: SB 9.15.1     Next: SB 9.15.4

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada