TEXT 26
sunakas tat-suto jajne
vitahavyo dhrtis tatah
bahulasvo dhrtes tasya
krtir asya mahavasi
SYNONYMS
sunakah—Sunaka; tat-sutah—the son of Rta; jajne—was born; vitahavyah—Vitahavya; dhrtihDhrti; tatah—the son of Vitahavya; bahulasvah—Bahulasva; dhrteh—from Dhrti; tasya—his son; krtihKrti; asya—of Krti; mahavasi—there was a son named Mahavasi.
TRANSLATION
The son of Rta was Sunaka, the son of Sunaka was Vitahavya, the son of Vitahavya was Dhrti, and the son of Dhrti was Bahulasva. The son of Bahulasva was Krti, and his son was Mahavasi.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/13/26

Previous: SB 9.13.25     Next: SB 9.13.27

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada