TEXT 24
tasmat samarathas tasya
sutah satyarathas tatah
asid upagurus tasmad
upagupto ’gni-sambhavah
SYNONYMS
tasmat—from Ksemadhi; samarathah—a son named Samaratha; tasya—from Samaratha; sutah—son; satyarathah—Satyaratha; tatah—from him (Satyaratha); asit—was born; upaguruh—Upaguru; tasmat—from him; upaguptahUpagupta; agni-sambhavah—a partial expansion of the demigod Agni.
TRANSLATION
The son of Ksemadhi was Samaratha, and his son was Satyaratha. The son of Satyaratha was Upaguru, and the son of Upaguru was Upagupta, a partial expansion of the fire-god.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/13/24

Previous: SB 9.13.23     Next: SB 9.13.25

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada