TEXTS 20–21
krtadhvajat kesidhvajah
khandikyas tu mitadhvajat
krtadhvaja-suto rajann
atma-vidya-visaradah
khandikyah karma-tattva-jno
bhitah kesidhvajad drutah
bhanumams tasya putro ’bhuc
chatadyumnas tu tat-sutah
SYNONYMS
krtadhvajat—from Krtadhvaja; kesidhvajah—a son named Kesidhvaja; khandikyah tu—also a son named Khandikya; mitadhvajat—from Mitadhvaja; krtadhvaja-sutah—the son of Krtadhvaja; rajan—O King; atma-vidya-visaradah—expert in transcendental science; khandikyah—King Khandikya; karma-tattva-jnah—expert in Vedic ritualistic ceremonies; bhitah—fearing; kesidhvajat—because of Kesidhvaja; drutah—he fled; bhanumanBhanuman; tasya—of Kesidhvaja; putrah—son; abhut—there was; satadyumnah—Satadyumna; tu—but; tat-sutah—the son of Bhanuman.
TRANSLATION
O Maharaja Pariksit, the son of Krtadhvaja was Kesidhvaja, and the son of Mitadhvaja was Khandikya. The son of Krtadhvaja was expert in spiritual knowledge, and the son of Mitadhvaja was expert in Vedic ritualistic ceremonies. Khandikya fled in fear of Kesidhvaja. The son of Kesidhvaja was Bhanuman, and the son of Bhanuman was Satadyumna.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/13/20-21

Previous: SB 9.13.19     Next: SB 9.13.22

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada