TEXT 11
sahadevas tato viro
brhadasvo ’tha bhanuman
pratikasvo bhanumatah
supratiko ’tha tat-sutah
SYNONYMS
sahadevahSahadeva; tatah—from Divaka; virah—a great hero; brhadasvah—Brhadasva; atha—from him; bhanumanBhanuman; pratikasvah—Pratikasva; bhanumatah—from Bhanuman; supratikah—Supratika; atha—thereafter; tat-sutah—the son of Pratikasva.
TRANSLATION
Thereafter, from Divaka will come a son named Sahadeva, and from Sahadeva a great hero named Brhadasva. From Brhadasva will come Bhanuman, and from Bhanuman will come Pratikasva. The son of Pratikasva will be Supratika.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/11

Previous: SB 9.12.10     Next: SB 9.12.12

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada