TEXT 1
sri-suka uvaca
kusasya catithis tasman
nisadhas tat-suto nabhah
pundariko ĺtha tat-putrah
ksemadhanvabhavat tatah
SYNONYMS
sri-sukah uvaca—Sri Sukadeva Gosvami said; kusasya—of Kusa, the son of Lord Ramacandra; ca—also; atithihAtithi; tasmat—from him; nisadhahNisadha; tat-sutah—his son; nabhahNabha; pundarikahPundarika; atha—thereafter; tat-putrah—his son; ksemadhanvaKsemadhanva; abhavat—became; tatah—thereafter.
TRANSLATION
Sukadeva Gosvami said: The son of Ramacandra was Kusa, the son of Kusa was Atithi, the son of Atithi was Nisadha, and the son of Nisadha was Nabha. The son of Nabha was Pundarika, and from Pundarika came a son named Ksemadhanva.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/1

Previous: SB 9.12 Summary     Next: SB 9.12.2

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada