TEXT 29
padāni trīṇi dattāni
bhūmer mahyaṁ tvayāsura
dvābhyāṁ krāntā mahī sarvā
tṛtīyam upakalpaya
SYNONYMS
padāni—footsteps; trīṇi—three; dattāni—have been given; bhūmeḥ—of land; mahyam—unto Me; tvayā—by you; asura—O King of the demons; dvābhyām—by two steps; krāntā—have been occupied; mahī—all the land; sarvā—completely; tṛtīyam—for the third step; upakalpaya—now find the means.
TRANSLATION
O King of the demons, you have promised to give Me three steps of land, but I have occupied the entire universe with two steps. Now think about where I should put My third.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/21/29

Previous: SB 8.21.28     Next: SB 8.21.30

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada