TEXT 9
tṛtīyāṁ vaḍavām eke
tāsāṁ saṁjñā-sutās trayaḥ
yamo yamī śrāddhadevaś
chāyāyāś ca sutāñ chṛṇu
SYNONYMS
tṛtīyām—the third wife; vaḍavāmVaḍavā; eke—some people; tāsām—of all three wives; saṁjñā-sutāḥ trayaḥ—three issues of Saṁjñā; yamaḥ—one son named Yama; yamīYamī, a daughter; śrāddhadevaḥ—Śrāddhadeva, another son; chāyāyāḥ—of Chāyā; ca—and; sutān—the sons; śṛṇu—just hear about.
TRANSLATION
It is said that the sun-god had a third wife, named Vaḍavā. Of the three wives, the wife named Saṁjñā had three children—Yama, Yamī and Śrāddhadeva. Now let me describe the children of Chāyā.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/13/9

Previous: SB 8.13.8     Next: SB 8.13.10

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada