TEXT 5
kasyapo ’trir vasisthas ca
visvamitro ’tha gautamah
jamadagnir bharadvaja
iti saptarsayah smrtah
SYNONYMS
kasyapahKasyapa; atrihAtri; vasisthahVasistha; ca—and; visvamitrahVisvamitra; atha—as well as; gautamahGautama; jamadagnih—Jamadagni; bharadvajah—Bharadvaja; iti—thus; sapta-rsayah—the seven sages; smrtah—celebrated.
TRANSLATION
Kasyapa, Atri, Vasistha, Visvamitra, Gautama, Jamadagni and Bharadvaja are known as the seven sages.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/13/5

Previous: SB 8.13.4     Next: SB 8.13.6

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada