TEXT 27
bhavita rudra-savarni
rajan dvadasamo manuh
devavan upadevas ca
devasresthadayah sutah
SYNONYMS
bhavita—will appear; rudra-savarnihRudra-savarni; rajan—O King; dvadasamah—the twelfth; manuhManu; devavanDevavan; upadevahUpadeva; ca—and; devasresthaDevasrestha; adayah—such persons; sutah—sons of the Manu.
TRANSLATION
O King, the twelfth Manu will be named Rudra-savarni. Devavan, Upadeva and Devasrestha will be among his sons.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/13/27

Previous: SB 8.13.26     Next: SB 8.13.28

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada