TEXT 18
navamo daksa-savarnir
manur varuna-sambhavah
bhutaketur diptaketur
ity adyas tat-suta nrpa
SYNONYMS
navamah—ninth; daksa-savarnihDaksa-savarni; manuh—the Manu; varuna-sambhavah—born as the son of Varuna; bhutaketuh—Bhutaketu; diptaketuh—Diptaketu; iti—thus; adyah—and so on; tat—his; sutah—sons; nrpa—O King.
TRANSLATION
O King, the ninth Manu will be Daksa-savarni, who is born of Varuna. Among his sons will be Bhutaketu, and Diptaketu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/13/18

Previous: SB 8.13.17     Next: SB 8.13.19

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada